Saturday, March 7, 2009

Pelbagai Bahasa Dalam Bangsa

Bahasa adalah kunci kepada pelbagai ilmu, samada ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Tanpa bahasa,kita tidak mampu mengungkapkan kata-kata yang bersulam dengan makna dan juga tidak mampu berinteraksi atau berkomunikasi. Tanpa perinteraksian manusia, maka hidup ini tiada maknanya. Begitu mendalam maknanya yang telah Allah semai dalam sanubari kita, agar kita menjadi orang yang bertaqwa dalam pentarbiyahan jiwa, guna sebagai wasilah dakwah islamiah.
.
Oleh yang demikian, ramai dikalangan intelektual telah terpanggil bagi membincangkan soal ini.Antara topik yang diperbahaskan dalam hal ini adalah seperti pelbagai perbahasan dalam ilmu-ilmu lain. Contohnya tarif, pembahagian, pelopor, dan sebagainya. Mereka telah mencuba untuk mendefinisikan bahasa dari beberapa segi. Bahasa didefinisikan sebagai:
.
- Satu sistem untuk mewakili benda, tindakan, gagasan dan keadaan.
.
- Satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep dakwah atau dakyah mereka ke dalam fikiran orang lain.
.
- Satu kesatuan sistem penyampai makna samada positif atau negatif.
satu kode yang yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membezakan antara bentuk dan makna.
.
- Satu ucapan yang menepati tatabahasa yang telah ditetapkan (contoh :- Perkataan, kalimat, dan lain lain.)
.
- Satu sistem tuturan yang akan dapat difahami oleh masyarakat linguistik.
Ilmu yang mengkaji bahasa ini disebut sebagai linguistic. Ia bergantung kepada pendekatan seseorang pengkaji.Maka bagi sesetengah pendapat, ilmu linguistik seringkali digolongkan pada ilmu Kognitif, Psikologi dan Antropologi.
.
Wujud pelbagai istilah dalam disiplin kajian Ilmu Bahasa ini. Antara istilah-I stilah yang sering digunakan oleh mereka ialah Semantik, Sintaksis, Fonetik, Etimologi, Psikolinguistik, Neurolinguistik, dan Conlang. Secara tak langsung, maksud bagi setiap pengenalan istilah-istilah diatas adalah seperti berikut:
.
~Semantik : Ilmu yang mempelajari simbol-simbol dan ertinya. Terutama simbol dalam bahasa.
.
~Sintaksis : Ilmu yang mengkaji beza tatabahasa daripada pelbagai bahasa.
.
~Fonetik : Ilmu kajian tentang makhraj huruf atau sumber suara bunyi yang terhasil dan terungkap. -Dilalah lafziah- ilmu ini juga mengkaji tentang simbol gerakan yang terhasil dari tubuh badan manusia. (bahasa isyarat golongan kurang upaya) -Dilalah ghairul lafziah-
.
~Etimologi : Ilmu yang mempelajari asal-usul kata dalam pelbagai bahasa. Ia juga mampu menyenaraikan senarai bahasa yang terlalu tua.
.
~Psikolinguistik : Kajian bagaimana perkembangan bahasa dengan minda kita.
.
~Neurolinguistik :Salah satu ilmu linguistik yang mengkaji perkembangan otak dengan bahasa.
.
~Conlang : Singkatan "constructed language" bermaksud bahasa terencana. merupakan sebuah bahasa yang kosa kata dan tatabahasanya diciptakan oleh seseorang atau sebuah kelompok kecil. Contohnya adalah seperti Esperanto.
.
Oleh :
Biro Pelajaran dan Ilmiah,
Keluarga Pelajar-pelajar Islam Perak Mesir
2008/2009

No comments:

Post a Comment

Gambar Kenangan

Taqwim KPIPM

TV PMRAM